Werkwijze / procedure

Zodra een klacht bij de klachtencommissie binnenkomt, toetst De klachtencommissie of de klacht wel ontvankelijk is. Er wordt onder ander getoetst of de klacht binnen de opdracht van de PKWF valt ( type klacht, aangesloten corporatie). Daarnaast wordt gekeken of de betrokken woningcorporatie zelf in de gelegenheid is gesteld om de klacht af te handelen? U ontvangt uiterlijk twee weken na indienen van uw klacht een bericht van de klachtencommissie.

Is uw klacht niet ontvankelijk, dan laat de klachtencommissie aan u weten dat de klacht (nog) niet in behandeling kan worden genomen. Als de klacht ontvankelijk is, neemt de klachtencommissie de klacht in behandeling. Er wordt een hoorzitting voorbereid, waarin zowel klager als corporatie de gelegenheid krijgen om hun standpunt mondeling toe te lichten.

De klachtencommissie brengt binnen drie weken na de hoorzitting een schriftelijk advies uit aan het bestuur van de corporatie tegen wie de klacht gericht is en informeert de klager dat haar advies is uitgebracht. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend, maar het bestuur van de corporatie tegen wie de klacht gericht is kan slechts schriftelijk en gemotiveerd van het advies afwijken.

Het bestuur van de corporatie tegen wie de klacht gericht is maakt binnen één maand na ontvangst van het advies zijn beslissing schriftelijk kenbaar aan klager en aan de klachtencommissie. De klager ontvangt van het bestuur van de corporatie zowel het advies van de klachtencommissie als de beslissing op dat advies. Als het bestuur van de corporatie tegen wie de klacht gericht is afwijkt van het advies, motiveert het dit schriftelijk aan de klachtencommissie en klager.

Heeft u een klacht bij de klachtencommissie ingediend en bent u het niet eens met de beslissing van de corporatie? Dan kunt u bij de Huurcommissie terecht of bij de Commissie Governancecode. Daarnaast heeft u ook altijd de mogelijkheid om naar de civiele rechter te stappen.

Wie kan een klacht indienen?

Huurders, legale medehuurders en legale ex-(mede)huurders van woonruimte of bedrijfsruimte en legale onderhuurders. Ook: woningzoekenden die bij een van de corporaties ingeschreven staan en een bewonerscollectief anders dan de overkoepelende huurdersorganisatie.

U heeft een klacht over een corporatie, medewerkers of een ingeschakelde derde?