Provinciale Klachtencommissie Woningcorporaties Fryslân

Heeft u een klacht over het handelen of nalaten van de corporatie, een van haar medewerkers of een door de corporatie ingeschakelde derde? Bespreek dit als eerste bij uw eigen woningcorporatie. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Provinciale Klachtencommissie.

Onze werkwijze

Zodra een klacht bij de Klachtencommissie binnenkomt, toetst De klachtencommissie of de klacht wel ontvankelijk is. Er wordt onder ander getoetst of de klacht binnen de opdracht van de PKWF valt ( type klacht, aangesloten corporatie). Daarnaast wordt gekeken of de betrokken woningcorporatie zelf in de gelegenheid is gesteld om de klacht af te handelen?

Indienen klacht

Voor het indienen van een klacht, kunt u gebruik maken van onderstaand invulformulier. De benodigde brieven en notities kunt u uploaden.

Wil u uw klacht liever schriftelijk indienen? Dat kan natuurlijk ook. Uw schriftelijke klacht kunt u sturen naar: PKWF, Postbus 103, 8860 AC in Harlingen

Provinciale Klachtencommissie Woningcorporaties Fryslân

Sinds 2019 hebben de Friese woningcorporaties en de huurdersorganisaties de handen ineengeslagen voor een gezamenlijke provinciale klachtencommissie.  Daarvoor had iedere woningcorporatie een eigen klachtencommissie. Op grond van de Woningwet is elke woningcorporatie verplicht om een klachtencommissie in te stellen. In de praktijk is gebleken dat bij sommige corporaties het aantal ingediende klachten zo gering was, dat de commissie jaarlijks nauwelijks bijeenkwam. Het is om die reden veel efficiënter om gezamenlijk een klachtencommissie te hebben, die de klachten van huurders van alle Friese woningcorporaties behandelt.

Voor welke corporaties geldt de Provinciale klachtenregeling?

De Provinciale klachtencommissie behandelt klachten die betrekking hebben op de volgende Friese woningcorporaties.

 

U heeft een klacht over een corporatie, medewerkers of een ingeschakelde derde?