De Provinciale klachtencommissie Friese woningcorporaties PKFW

Sinds 2019 hebben de Friese woningcorporaties en de huurdersorganisaties de handen ineengeslagen voor een gezamenlijke provinciale klachtencommissie.  Daarvoor had iedere woningcorporatie een eigen klachtencommissie. Op grond van de Woningwet is elke woningcorporatie verplicht om een klachtencommissie in te stellen.

In de praktijk is gebleken dat bij sommige corporaties het aantal ingediende klachten zo gering was, dat de commissie jaarlijks nauwelijks bijeenkwam. Het is om die reden veel efficiënter om gezamenlijk een klachtencommissie te hebben, die de klachten van huurders van alle Friese woningcorporaties behandelt.

Waarover kan een klacht bij de PKWF worden ingediend?

Een klacht die te maken heeft met het handelen of nalaten van de corporatie, een van haar medewerkers of een door de corporatie ingeschakelde derde.

In eerste instantie moet men deze klacht voorleggen aan de corporatie zelf. Is een huurder of woningzoekende het niet eens met de manier waarop zijn/haar klacht door de woningcorporatie is afgedaan? Dan kan  men zich wenden tot de PKWF.

Klachtencommissie

Samenstelling klachtencommisie

Drs. Theunis R. PiersmaVoorzitter (voordracht overige vier commissieleden)
Mr. Herman D. PostmaSecretaris(voordracht van de corporaties)
Belinda M. HolwerdaVicevoorzitter(voordracht van de corporaties)
Jan S. Harkema Lid(voordracht van de huurdersorganisaties)

In 2019 is de klachtencommissie gestart met vijf volwaardige leden. Momenteel bevindt de klachtencommissie zich in een overgangsfase. Er wordt toegewerkt naar een commissie bestaande uit drie leden en twee plaatsvervangende leden.

Binnenkort wordt de werving gestart voor een plaatsvervangend lid klachtencommissie op voordracht van de huurdersorganisaties.

U heeft een klacht over een corporatie, medewerkers of een ingeschakelde derde?